Museum - საჯარო ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

საჯარო ინფორმაცია

Share

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა გაიგზავნოს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირთან ელექტრონულ მისამართზე -  info@museum.ge