Museum - კოლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ერისმთავარი სტეფანოს I

ანოტაცია:

დრაქმა. ვერცხლი. ერისმთავარი სტეფანოს I . 592წ.

წ.2,45გრ. ზ.28მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი:
პერიოდი: VI საუკუნე