თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო რეკონსტრუქციამდე

ანოტაცია:

თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო რეკონსტრუქციამდე 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1936 წელი

კინო-ფოტო