სტატერი

ანოტაცია:

სტატერი. ოქრო. კოლხეთის მეფე აკი.

წ.8.45 გრ. ზ.17-18 მ.მ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: ძვ.წ. II საუკუნის დასაწყისი

ნუმიზმატიკა