თასი

ანოტაცია:

თასი

ოქრო, სარდიონი, ლაზურიტი, გიშერი, ქარვა

ქვემო ქართლი. თრიალეთის #17 ყორღანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველი ნახევარი

არქეოლოგია