Echinoidea

ანოტაცია:

Echinocorys sp. (კანეკლიანი, ზღვის ზღარბი)

ს.კაცხი, ჭიათურა

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ზედა ცარცული 70-65 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია