Belemnites

ანოტაცია:

Mesohibolites beskidensis unl. (თავფეხიანი მოლუსკი) 

ს. შქმერი, რაჭა.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: შუა იურული, 125-112 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია