ქვაბლიანის ანთრაკოთერიუმი,

ანოტაცია:

ქვაბლიანის ანთრაკოთერიუმი, Anthracotherium kwablianicum

ზედა მეორე საძირე კბილი

 

ბენარა, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ოლიგოცენის დასასრული, 25-23 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია