სამეცნიერო პუბლიკაციები

Share

2011 წელს თანამშრომელთა მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები:

ნ. სულავა, "კავკასიის ფიბულები (ტიპოლოგია, ქრონოლოგია, გენეზისი)'', საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრი, თბ., 2011. ანოტაცია: ნაშრომი პირველი ცდაა მთლიანად კავკასიის ფიბულების კატალოგიზაციის, ტიპოლოგიურ-ქრონოლოგიური კლასიფიკაციის, გენეზისის და არეალური დისტრიბუციის საკითხების კვლევისა.

ნ. მათიაშვილი, ,,ელინისტური სამარხები კოლხეთის ნაქალაქარებიდან'', საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრი, თბ., 2011. ანოტაცია: ნაშრომში წარმოდგენილია კოლხეთის სავაჭრო-სახელოსნო და სატაძრო ცენტრებთან გამოვლენილი სამარხების ტიპოლოგიის, სოციალური კუთვნილებისა და შედარებითი ქრონოლოგიის დადგენის ცდა.

კ. კალანდაძე, ,,ხომულის ციხე'', საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრი, თბ., 2011. ანოტაცია: ნაშრომში მოცემულია ,,წყალტუბოს ქვეყანაში'' მდებარე ციხე-სიმაგრეთა (ხომული, ჩუნეში, ქვიშილორი და სხვ.) მოკლე ისტორიული მიმოხილვა.

ლ. ურუშაძე, "როგორ არ უნდა იწერებოდეს ისტორია", გამომცემლობა "უნივერსალი", თბ., 2011. ანოტაცია: ნაშრომი წარმოადგენს უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკის გელა სულაძის 2010 წელს გამოცემული 600-გვერდიანი წიგნის "ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაცია და სპეცსამსახურები (1918-1953)" სამეცნიერო-კრიტიკულ განხილვას. წარმოჩენილია ავტორის უაღრესად ტენდენციური მიდგომა ქართული ანტისაბჭოთა პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორიისადმი.

სტატიები:

დ. ახვლედიანი, კოლხეთ-პონტოს სამეფოს ურთიერთობის საკითხისათვის, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011.

ნ. ახვლედიანი, სამხრეთ კავკასიის გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის პრობლემების  შესწავლის საკითხისათვის, კრებ. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა. თბ., 2011.

ირ. ბერძენიშვილი, დასავლეთ საქართველოს ადრექრისტიანული სანათლავები, კავკასიოლოგიური ძიებანი, #2, თბ., 2011.

ზ. ბრაგვაძე, ვანის და საირხის შედარებითი ისტორიისათვის, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის  ჟურნალი ,,ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში'', #20, თბ., 2011.

ზ ბრაგვაძე, აქემენიდური არქეოლოგიური არტეფაქტები საირხიდან, "არქეოლოგიური ჟურნალი" V.  თბ., 2011.

ზ. ბრაგვაძე, .ადრექრისტიანული ტაძრის ნაშთები სოფელ ღვანკითში, ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული "ტბელობა", თბ., 2011

ზ. ბრაგვაძე, .იბერიის მეფე ფარნავაზ II, ჟურნალი "აღმაშენებელი", #11,  თბ., 2011.

გ. გამყრელიძე, რომანიზაციის გლობალისტური პროცესი და იბერია-კოლხეთი (ზოგადი მიმოხილვა), საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, ტ. (2), თბ., 2011.

გ. გამყრელიძე, ბერძნულ გრაფიტოიანი სინოპური და კოლხური ამფორები ქალაქ ფოთი-ფასისის კონტექსტში, ჟურ. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გამოცემა, #20, თბ., 2011.

გ. გამყრელიძე, ხის კოლხური არქიტექტურა და მისი სოციალური არსის შესახებ, კრებ. მხარის კვლევის შედეგები, გურია, VII, თბ., 2011.

ე. გიგოლაშვილი, ანტიკური ხანის ჭურჭელი - პატერა,   საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011.

გ. მირცხულავა, გ. ჩიქოვანი, საქართველოს და ჩრდილო-აღმოავლეთ კავკასიის უძველესი კავშირების ზოგიერთი ასპექტი, კრებ. ქართული დიპლომატია წელიწდეული 15, თბ.,   2011.

მ. ნიორაძე, მ. გაბუნია, ლ. ნებიერიძე, ნ. თუშაბრამიშვილი, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, გ. ნიორაძე, საგვარჯილე - პირველყოფილი ადამიანის მღვიმე-ნამოსახლარი, მისი კვლევის ისტორია და პერსპექტივები, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექცია, მაცნე №3, თბ., 2011

მ. ნიორაძე, ქართული სამეცნიერო არქეოლოგიის სათავეებთან _ საქართველოს არქეოლოგიური ინსტიტუტი თბილისში (ეძღვნება გიორგი ნიორაძის დაბადებიდან 125-ე წლისთავს), საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექცია, მაცნე №3, თბ., 2011.

რ. პაპუაშვილი, ზ. ჯანელიძე, გეოგრაფიული და არქეოლოგიური ფაქტების ინტერპრეტაცია ქ. ფასისის (ფაზისის) მდებარეობის დადგენასთან დაკავშირებით, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები",  #1, თბ., 2011.

ნ. რუსიშილი, ქ. ესაკია, ი. მაისაია, ნეოლითური ხანის კულტურული მცენარეები, კონფერენციის შრომათა კრებული ,,საქართველოს ბიომრავალფროვნება'', თბ., 2011.

ვ. სადრაძე, ე. ღლიღვაშვილი, ჭობარეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარზე და სამაროვანზე 2009 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიება. ჟურ. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გამოცემა, #20, თბ., 2011.

ვ. სადრაძე, თრიალეთისა და ყარაშამბის თასებზე ასახული სიუჟეტები - პრეისტორიულ მოვლენათა გამოძახილი. კრ. "მსოფლიო და კავკასია" თბ., 2011.

მ. ფირცხალავა, წყალმომარაგების სისტემის არსებობის არქეოლოგიური დადასტურება ვანის ნაქალაქარზე, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011.

ვ. შატბერაშვილი, არქეოგეოფიზიკური კვლევა სოფ. ხოვლეში, გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი, თბ., 2011.

მ. ჩარკვიანი - საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილ ბერძნულ-რომაულ ღვთაებათა და მითოლოგიურ პერსონაჟთა გამოსახულებების ნუსხა, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011.

ვ. ჩიხლაძე, ჟინვალის სამაროვნის 375-ე ქვასამარხსში აღმოჩენილი ქალის თავსამკაული, ვარცხნილობა და ორგანული ნაშთების პალინოლოგიური კვლევის  შედეგები, კრებ., "ანალები", #7, თბ., 2011.

ან. ჭყონია, კოლხურ-სკვითური პარალელები ოქრომჭედლობაში, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011.

ს. ხარაბაძე, დ. კაჭარავა, დაკრძალვის წესები ვანის ნაქალაქარზე ძვ.წ. IV-III საუკუნეებში, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011.

ლ. ურუშაძე, "ქართული კულტურის დაუღალავი პოპულარიზატორი (ელენე წერეთელი)", საერთაშორისო კონფერენციის "უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა" მასალების კრებული, გამომცემლობა "არტანუჯი", თბ., 2011.

G. Bedianashvili, C. Bodet, Koban necropolis, Tombs 9 and 12: The Late Bronze to the Early Iron Age of the Northern Caucasus. TUBA-AR Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology, .#13, 2010.

Ir. Gambaschidze A., Hauptmann Th. Stöllner, Gold in Georgia- preliminary results "- Archaemetallurgy in Europe III - Hrg. A. Hauptmann, D. Moderassi-Terani; M. Prange -Metalla 4 -2011. Bochum,.

Ir. Gambashidze A. Hauptmann, Gold in Georgia, I. Scientific investigations into the composition of gold.- Anatolien Metall V- Hrg. Ü. Yalcin- Bochum 2011.

G. Gamkrelidze,  Sinopean Amphoras with Greek Graffiti in the Context of the Town of Phasis, Journal Iberia-Colchis (Researches on the Archaeology of Georgia), #7, 2011, Tb.

M.Nioradze, R. Ferring, O. Oms, J. Agusti, F. Berna, T. Shelia, M. Tappen, A. Vekua, D. Zvania, D. Lordkipanidze, Earliest human occupations at Dmanisi (Georgia Caucasus) dated to 1.85 - 1.78 Ma Proceedings of the National Academy of Science, PNAS Early Edition, 2011, p. 1-5. N. 33. Sulava, The bronze statuette from Gonio-Apsaros (Georgia). XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, 2011, Izmir, Turkey.

Л. Джибладзе, Уникальный археологический артефакт из центральной Колхиды, Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

М. Дзнеладзе, Новые данные о Тбилисской Клдисубанской церкви св. Георгия,  Межд. конф. «Археология, этнология, фолклористика Кавказа» 2011, Тб.

Э. Глигвашвили, Погребения эпохи поздней бронзы в с. Дзедзвнариани, Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

К. Кахиани, Погребения эпохи поздней бронзы в с. Дзедзвнариани. Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

Э. Квавадзе, К. Кахиани, Л. Битадзе, Палеоэкологические условия Самцхе-Джавахети первой половины 3-его тыясячелетия до н.э. по палинологическим и археологическим данным. Труды Межд. Конф. "Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

Г. Нариманишвили, Триалети в VI-IV вв. до н.э.,  Труды Межд. Конф. "Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

Г. Нариманишвили, Б. Мурванидзе,  Могильник Эли-Баба , Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

В. Николаишвили, Погребения позднеантичной эпохи с хрисианским обрядом захоронения на территории  Мцхет Великой, Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

М. Ниорадзе, Неандертальцы Цкалцительского ущелья и их материальная культура, Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.М. Ниорадзе, Г. 33. Ниорадзе, О раннем расселении древнейшего человека в Грузии (по материалам древнепалеолитических стоянок Южной Грузии), Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб..

В. Садрадзе, К изучению поселений Шида Картли (Восточная Грузия) эпохи поздней бронзы раннего железа ( XV-VII   вв. до н. э.), Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

Н. Сулава,  Фибулы из Кобанского могильника. Труды Межд.. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

Б. Маисурадзе, М. Пирцхалава,  Бутероль из села Патардзеули (Кахетия, Восточная Грузия), журнал "Вестник Древней  Истории" #3, М., 2011.

Н. Шаншашвили, Архитектурные макеты эпохи ранней бронзы Южного Кавказа, Труды Межд. Научн. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

Г. Чиковани - Раскопки раннеземледельческих памиатников в Шида Картли,  Труды Межд. Конф. Археология, этнология, фольклористика Кавказа", 2011, Тб.

 

პერიოდიკა - სერიული გამოცემები:

საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქოლოგიურ-ისტორიული სერიული ჟურნალი ,,იბერია-კოლხეთი'', #7, თბ., 2011 (ქართ. და ინგ. ენებზე), საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის გამოცემა, რედ. გ. გამყრელიძე.

ჟურ. ,,ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში'', საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის გამოცემა, #20, თბ., 2011. რედ. გ. კვირკველია.