წებელდა, კანკელის ფილა

ანოტაცია:

85 X 86 სმ, სხსმ 126.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: VII-VIII საუკუნე

ეთნოგრაფია