საკიდი

ანოტაცია:

საკიდი

ოქრო, 6x5.7 სმ

სამეგრელო, სიმაგრის ნამოსახლარი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია