საკინძი

ანოტაცია:

საკინძი

ოქრო

ქვემო ქართლი. ბედენის #5 ყორღანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის II ნახევარი

არქეოლოგია