ბაზარი სამარყანდში

ანოტაცია:

გიგო გაბაშვილი

ტილო, ზეთი

70X153

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1920 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია