თბილისი, სახელმწიფო ცირკი

ანოტაცია:

თბილისი, სახელმწიფო ცირკი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1938 წელი

კინო-ფოტო