არაყის გამოხდა

ანოტაცია:

არაყის გამოხდა

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1938 წელი

კინო-ფოტო