ტიფლისი

ანოტაცია:

ტიფლისი

მუზეუმი, ეთნოგრაფია, ხის ნაწარმი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო