სინოპი. ვიწრო ქუჩა. აზიური თურქეთი.

ანოტაცია:

სინოპი. ვიწრო ქუჩა. აზიური თურქეთი. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო