სარეცლის ფეხის გარსაკრავები

ანოტაცია:

სარეცლის ფეხის გარსაკრავები

ვერცხლი.

მცხეთა, ბაგინეთი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ახ. წ. II საუკუნე

არქეოლოგია