ყელსაბამი

ანოტაცია:

ყელსაბამი

ოქრო, სარდიონი, აქატი

ქვემო ქართლი. თრიალეთის #8 ყორღანი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველი ნახევარი

არქეოლოგია