ყელსაბამი

ანოტაცია:

ყელსაბამი

ოქრო

კახეთი. ანანაურის #2 ყორღანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის II ნახევარი

არქეოლოგია