ლომის ფიგურა

ანოტაცია:

ლომის ფიგურა

ოქრო

კახეთი. წნორის #2 ყორღანი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის II ნახევარი

არქეოლოგია