Ammonite

ანოტაცია:

Parahoplites melchioris (თავფეხიანი მოლუსკი)

დაღესტანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა ცარცული, 145-99 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია