Rhynchonellata

ანოტაცია:

Spirifev sp.  (მხარფეხიანი ცხოველი)

კარმივანქი, სომხეთი

გ. რადე და დ. სივერსი.  

განსაზღვრა ჰ. აბიხმა.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: დევონური, 416-356 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია