Trilobite

ანოტაცია:

Ellipsocephalus sp. (ფეხსახსრიანი ცხოველი)

ბემენი, გერმანია. 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: კამბრიული, 542-488 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია