Ammonite

ანოტაცია:

Anchyloceras sp. (თავფეხიანი მოლუსკი)

დაღესტანი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა ცარცული (აპტი), 125-112 მლნ.წელი

ბუნების ისტორია