Ostrea

ანოტაცია:

Lopha Roding (ორსაგდულიანი მოლუსკი)

ბემენი, გერმანია

ჰ. აბიხი, 1863 წელი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ცარცული, 145-65 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია