საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია

23 თებერვალი 2016
Share

 

არქეოლოგ იულონ გაგოშიძის 80 წლისადმი მიძღვნილი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია

24 - 25 თებერვალი, 2016


24 თებერვალი

11:00 მისასალმებელი სიტყვა - დავით ლორთქიფანიძე

მომხსენებლები:

11:15   ნიკა წიქარიძე - ჰომო ერექტუსის აფრიკის გარეთ გავრცელების ბიოგეოგრაფია

11:30   გიორგი ბედიანაშვილი - თრელი გორების ნამოსახლარი

11:45   ქეთევან თამაზაშვილი - სამთო იარაღები საყდრისის მაღაროსა და ძეძვების ნამოსახლარიდან

12:00 - 12:45 შესვენება

12:45   რევაზ ვადაჭკორია - ძეძვების გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ნამოსახლარი (სტრატიგრაფია და ქრონოლოგია)

13:00   დიმიტრი ნარიმანიშვილი - კევრიანი სამარხები თრიალეთიდან

13:15   ნინო ჯანაშვილი - საქართველოს გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის გრავირებული გამოსახულებების შესწავლისათვის

13:30   ნინო ქობალია - წინარეანტიკური ხანის კოლხური ოქრომჭედლობა

13:45   დავით გაგოშიძე - აღჯაყალი-გაგისციხე-ცურტავი?

14:00   დისკუსია

 

25 თებერვალი

11:00   ანა სახვაძე - თიხის სანელსაცხებლეებიანი სამარხები ურბნისიდან

11:15   ანა გაბუნია - ოთხკუთხა (ბერძნული ტიპის) ხელსაფქვავები საქართველოში

11:30   მაია კუბლაშვილი - ადრეანტიკური ხანის კოლხური კერამიკა ვანის №21 და №23 სამარხებიდან

11:45   მაია პატარიძე - მონეტა ტაძარში

12:00 - 12:45 შესვენება

12:45   მალხაზ არჩვაძე - შირვანული მონეტების არეალი XVI საუკუნის პირველ ნახევარში

13:00   მარიკა მჭედლიშვილი - დედოფლის გორაზე აღმოჩენილი არტეფაქტების რესტავრაცია და კვლევა

13:15   ლევან კოჭლამაზაშვილი - მელითონეობა ხეთურ საზოგადოებაში და მისი გამოყენება ყოფაცხოვრებასა და რიტუალში

13:30   დისკუსია

 

დასწრება თავისუფალია!

მისამართი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, ფურცელაძის 1.