დასავლეთ საქართველოს ტიპები

ანოტაცია:

დასავლეთ საქართველოს ტიპები

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1878-1922 წლები

კინო-ფოტო