საქართველოს სამხედრო გზა

ანოტაცია:

საქართველოს სამხედრო გზა

მცხეთა, საერთო ხედი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო