წოფი, პილასტრის კაპიტელი

ანოტაცია:

40 X 83 X 62სმ, სხსმ 817.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: V საუკუნე

ეთნოგრაფია