მძივი

ანოტაცია:

მძივი

ოქრო, დიამეტრი 4.1 სმ

იმერეთი, ფარცხანაყანევი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ VIII საუკუნე

არქეოლოგია