აზიური ანუ გადამფრენი კალია

ანოტაცია:

მავნებელი სახეობაა, აზიანებს მცენარეთა მწვანე ნარგავებს.

რიგი: Orthoptera-სწორფრთიანები

ოჯახი: Acrididae - კალიასმაგვარნი

გვარი: Locusta Linnaeus, 1758

სახეობა: Locusta migratoria Linnaeus, 1758 - აზიური ანუ გადამფრენი კალია

მოპოვების ადგილი: მანგიშლაკი, 11.07.1911

Leg: ატანასოვი

Det: კონიკოვი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია