ტალკი

ანოტაცია:

ტალკი Mg3Si4O10(OH)2

ს. ქვაშავა, ხაშური

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პალეოზოური

ბუნების ისტორია