კინოვარი

ანოტაცია:

კინოვარი (HgS).

ვერცხლისწყლის მადანი

ს. წესი, რაჭა.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: იურული

ბუნების ისტორია