პრენიტი

ანოტაცია:

პრენიტი Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2

ხულო, აჭარა. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ზედა ეოცენი

ბუნების ისტორია